Používá se správně IČO nebo IČ?

292971

Používá se správně IČO nebo IČ?

IČO neboli identifikační číslo organizace se začalo u nás používat od roku 1990 na základě zákona o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací č. 21/1971 Sb. (Zákon byl zrušen dnem 1.1.2003). IČO bylo nahrazeno až v roce 2004 identifikačním číslem, zkráceně IČ.

Změna nastala na základě novelizace zákona o státní statistické službě – Zákon č. 89/1995 Sb. (§29).

Znění § 21 – Identifikační číslo ekonomického subjektu – definice, že toto číslo slouží k jednoznačné identifikaci ekonomického subjektu a má pouze evidenční význam. Způsob jeho tvorby stanoví Český statistický úřad. Účinnost znění tohoto paragrafu byla do 31.12.2011.

S účinností od 1.1.2012 byla provedena na základě Zákona č. 89/1995 Sb. provedena aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů (§21a). Od tohoto data je opět umožněné používat dříve používané označení ekonomického subjektu zkratkou IČO – identifikační číslo osoby (=identifikační číslo). Poslední zkratka IČO vyplývá ze zákona, předchozí zkratky byly používány neformálně, bez opory v zákoně. V paragrafu 2/l je přímo definováno: „identifikačním číslem osoby (dále jen „identifikační číslo“) je číselný kód, který slouží k identifikaci ekonomického subjektu“.

Používání zkratky IČO místo IČ je nyní zcela správné.

Slovně lze používat označení „identifikační číslo osoby“ i „identifikační číslo“. Význam je naprosto shodný.

Comments are closed.