Změny v pojistném pro OSVČ od ledna 2016 – podrobněji

1)   Sociální pojištění od ledna 2016 (při hlavní činnosti)

Důchodové pojištění (29,2% z vyměřovacího základu)
V roce 2015 byla minimální výše zálohy na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele, jejichž podnikání bylo hlavní výdělečnou činností, ve výši Kč 1 943,00.
Od 1.1.2016 se mění výše minimální zálohy (a opět směrem nahoru) na Kč 1 972,00.

Novou výši minimální zálohy však nemusí platit již od ledna 2016, ale až od měsíce, kdy podá na Správu sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015.

Tzn. že pokud podá Přehled na OSSZ v březnu 2016, tak minimální zálohu ve výši Kč 1 894,00 bude platit nejpozději za únor 2016 a od března 2016 již bude platil buď vypočtenou zálohu z Přehledu, nebo nejméně však minimální zálohu Kč 1 972,00.

Minimální záloha se stanovuje jako 29,2% z jedné čtvrtiny průměrné mzdy. Vývoj průměrné mzdy za poslední roky byla následující:

Rok

Průměrná měsíční mzda

Měsíční VZ

Pojistné 29,2%

Záloha na pojistné

2016

27 006,00

6 752,00

1 971,58

1 972,00

2015

26 612,00

6 653,00

1 942,68

1 943,00

2014

25 942,00

6 485,50

1 893,77

1 894,00

2013

25 884,00

6 471,00

1 889,53

1 890,00

2012

25 137,00

6 284,25

1 835,00

1 836,00

2011

24 740,00

6 185,00

1 806,02

1 807,00

Roční vyměřovací základ je částka, kterou si osoba samostatně výdělečně činná určí. Nesmí však být nižší než 50% z daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti daného roku. Právním předpisem se stanovuje minimální a maximální výše vyměřovacího základu.

Rok

Vyměřovací základ

Měsíční VZ

Pojistné 29,2%

Záloha na pojistné

2016

81 024,00

6 752,00

1 971,58

1 972,00

2015

79 836,00

6 653,00

1 942,68

1 943,00

2014

77 832,00

6 486,00

1 893,91

1 894,00

2013

77 652,00

6 471,00

1 889,53

1 890,00

2012

75 420,00

6 285,00

1 835,22

1 836,00

2011

74 220,00

6 185,00

1 806,02

1 807,00

Výše zálohy se vždy zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Zálohy se platí ode dne zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Pozor – za den platby se bere den, kdy je částka připsána na účtu správy sociálního zabezpečení (ne den odepsání z účtu podnikatele). Za kalendářní měsíc se platí vždy od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Záloha za leden 2016 můžete zaplatit v rozmezí od 1.2. – 20.2.2016.

 

2)   Sociální pojištění od ledna 2016 (při vedlejší činnosti)

Důchodové pojištění (29,2% z vyměřovacího základu)
Pokud je podnikání prováděno jako vedlejší výdělečná činnost, není povinnost platit si měsíční zálohy k pojištění, pokud se OSVČ dobrovolně nepřihlásí, pokud jí z předchozího účetního období povinnost nevznikla nebo pokud je v zaměstnání nemocensky pojištěna.

V prvním roce podnikání se zálohy na sociální pojištění neplatí, pokud se podnikatel dobrovolně k pojištění nepřihlásí. Po skončení kalendářní roku se musí podat po podání daňového přiznání i Přehled o příjmech a výdajích na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.

Pokud byl zisk – doplatí se jednorázově doplatek na sociálním pojištění.

Pokud byla ztráta (hospodařilo se ztrátově) – nedoplácí se nic.

Pokud se podnikalo ziskově, záleží na výši vyměřovacího základu:

  • U osob, které mají placené pojistné jinde (např. v zaměstnání, studenti, matky na RD aj.) a nepřekročily rozhodnou částku Kč 64 813,00 – nemají povinnost platit měsíční zálohy
  • U osob, které mají placené pojistné jinde a překročily rozhodnou částku Kč 64 813,00 – mají povinnost platit alespoň minimální zálohy na pojistné (viz níže), nebo vypočtenou zálohu podle Přehledu.

Minimálním vyměřovacím základem je 10% průměrné měsíční mzdy.

Rok

Průměrná měsíční mzda

Měsíční VZ

Pojistné 29,2%

Záloha na pojistné

2016

27 006,00

2 700,60

788,58

789,00

2015

26 612,00

2 661,20

777,07

778,00

2014

25 942,00

2 594,20

757,51

758,00

2013

25 884,00

2 588,40

755,81

756,00

2012

25 137,00

2 513,70

734,01

735,00

2011

24 740,00

2 474,00

722,41

723,00

 Výše zálohy se vždy zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

3)   Zdravotní pojištění od ledna 2016 (při hlavní činnosti)

V roce 2015 byla minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro podnikatele, jejichž podnikání bylo hlavní výdělečnou činností, ve výši Kč 1 797,00.

Od 1.1.2016 se mění výše minimální zálohy na Kč 1 823,00.

Pokud si podnikatel platil v roce 2015 minimální zálohu, musí novou výši minimální zálohy již platit od ledna 2016.

Minimální záloha se stanovuje jako 13,5% z minimálního vyměřovacího základu, který je stanoven jako dvanáctinásobek 50% průměrné mzdy. Vývoj průměrné mzdy za poslední roky byla následující:

Rok

Průměrní měsíční mzda

12-násob. 50%

Měsíční VZ

Pojistné 13,5%

Záloha

2016

27 006,00

162 036,00

13 503,00

1 822,91

1 823,00

2015

26 612,00

159 672,00

13 306,00

1 796,31

1 797,00

2014

25 942,00

155 652,00

12 971,00

1 751,09

1 752,00

2013

25 884,00

155 304,00

12 942,00

1 747,17

1 748,00

2012

25 137,00

150 822,00

12 568,50

1 696,75

1 697,00

2011

24 740,00

148 440,00

12 370,00

1 669,95

1 670,00

Zálohy se platí ode dne zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti. Pozor – za den platby se bere den, kdy je částka připsána na účtu Vaší zdravotní pojišťovny (ne den odepsání z účtu podnikatele). Za kalendářní měsíc se platí vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce.

Záloha za leden 2016 můžete zaplatit v rozmezí od 1.1. – 8.2.2016.

 

4)   Zdravotní pojištění od ledna 2016 (při vedlejší výdělečné činnosti)

 V prvním roce podnikání nejsou podnikatelé, pokud podnikají na vedlejší výdělečnou činnost, povinni platit zálohy na zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění se pak doplatí za rok jednorázově po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečně dosaženého zisku.

Platby záloh v dalších letech závisí na tom, zda je jim stanoven minimální vyměřovací základ či nikoliv.

U osob, za které je plátcem pojistného stát nebo u nichž nemusí být z jiného důvodu dodržen minimální vyměřovací základ (důchodci, studenti, ženy na rodičovské dovolené aj.), neplatí v prvním roce zálohu na pojistné. V dalších letech platí zálohu podle skutečných příjmů v prvním roce podnikání. Nemusí zvyšovat zálohy vždy od ledna nového roky, kdy každoročně výše minimální zálohy na zdravotní pojištění roste, ale platí vypočtenou zálohu až do podání nového Přehledu o příjmech a výdajích.

U osob, které jsou zároveň zaměstnány a zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů, nemusí podle zákona zaplatit zálohy na pojistné a pojistné zaplatí až po podání daňového přiznání a podle výše vypočtené v Přehledu o příjmech a výdajích.

Comments are closed.